Truyện Kiều 21 
Tú Bà


Từ câu thơ 809 đến câu 848 
Thơ : Nguyễn Du 
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện


  
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện