Truyện Kiều 24 - Lầu Xanh

Từ câu thơ 929 đến câu 966 
Thơ : Nguyễn Du
 Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện 


  
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện