Truyện Kiều 30
Quyến Gió Rủ Mây

Séduire le vent qui entraîne les nuages

Thơ Nguyễn Du
Từ câu thơ1163 đến câu 1196 

Nhạc: Quách Vĩnh Thiện

  
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện