Vườn Xuân 
Le jardin du printemps


Paroles : Dr Nguyễn Bá Hậu
Musique : Quách Vĩnh-Thiện


 
 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện