Như Gió Thênh Thang

  Thơ: Song Nguyên
Nhạc: Thạch Cầm

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Thạch Cầm