THƠ:         

Bến Chiều/ Sóng và Bờ/ Chiều

Hong Tóc/ Lập Đông

Duyên Muộn/ Lỗi hẹn
Nửa/ Lan Tím.../ Ngược Dòng

                                                                                                                                       


           ĐỖ QUYÊN
  ĐƯỜNG LUẬT:

Dối Lòng/ Tình Quê