HỒN THU HUYỀN
            (VÕ QUỐC)
ĐƯỜNG LUẬT:

Vịnh Hòn Non Bộ/Thảnh Thơi