HÙNG NGUYỄN
  THƠ:

Bên Trời Khiếm Nguyệt (I)

Bên Trời Khiếm Nguyệt (III)