LÂM SƠN DUNG

  THƠ:

Mộng Xuân/ Thì Cứ Mây Bay

Lời Xuân/ Xuân Hẹn

Đường Nhân Gian/ Thôi Nhé/ Mấy Năm..

Mùa../Bình Yên../Dịu Êm..

Bình Yên/ Vẫn/ Bằng Chứng../Còn../Cũng Người..

Ngày Không../Cũng Vui/ Rượu Sầu

Theo Gió../Một Thuở Yêu Người

Tuổi Xuân Thì/ Nhớ/ Khói Sông/ Đừng../Mùa Thu..

Lặng Câm../Cuộc Rong Chơi/ Ngàn Năm..

Níu../Lẽ Thường../Chiều../Nghiệt Ngã..

Về../Sầu Rơi/ Thành Phố../Sầu../Cũng Buồn

Về Nơi Ấy/ Chín Mười../Lời Thương

Lời Thương/ Cũng Tưởng/ Nông Nổi Phù Hoa

Nông Nổi../Ngọn Gió../Một Thời../Có làm Chi

Một Thời../Có Nghe/ Tình Chờ/ Chia Đôi../Tháng Tư..

Chia Đôi../Tháng Tư../Thoang Thoáng..

Cuối Tháng../Hẹn Người../Thổn Thức../Chiều Nay

Thu Qua/ Bềnh Bồng../Tháng Mười

Thu/ Thu Mơ/ Một Chút Tình