MẠCH LIÊN


Xuân - Hạ -Thu - Đông

Cha Mẹ/ Tình/ Bên Nhau

Cuộc Sống/ Mai Sau

Thời Gian/ Giọt Nước Cam Lồ/ Đức

Yêu/ Mong Nhớ/ Ân Sư

Biển Sóng/ Tị Hiềm/ Tri Kỉ

Sống/ Nhẫn/ Sỏi Đá

Giấc Thiền/ Cha Mẹ/ Sông Trăng

Xuân: Phúc, Lộc, Thọ

Nhẫn/ Hạnh Phúc/ Gia Đình
Vội An

Sống/ Nhẫn