NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
  THƠ:

Ngày Về Cố Hương../ Trước Thánh Tượng Quán Thế Âm...