THÁI QUỐC MƯU

THƠ ĐƯỜNG LUẬT: 

 

Tứ Tuyệt (V)

Xướng họa:Bài Thơ Cho Tuổi 70/Kể Chi Già 

An Ủi

Bài Thơ Cho Tuổi Bảy Mươi Sáu// Than Thân

Xướng Họa: Hoa Lục Bình
(HTTrần Quốc PHiệt-Thái Quốc Mưu)


THƠ:

Vọng Cố Hương Phú

Chơi Xuân
GÓP NHẶT: