TÔN THẤT PHÚ SĨ
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         THƠ:


La cueillette (dịch)

Từ Sông Sein../Trở Mùa/Đàn Bồ Câu