TRẦN DZẠ LỮ
  THƠ:

Đâu Rồi../Giọng Người../Bắt Đền Biển

Giận Chi Em?/Đố Anh/ Đôi Khi