Thức Một Lối về

Ảnh: Tâm Trần
Thơ & Thực hiện Video: CD