Tiễn Biệt Nữ Sĩ Hoàng Hương Trang

Tống Biệt Hành
Thơ: Thâm Tâm
Giọng ngâm: Hoàng Hương Trang
Video clip: Phú Đoàn