Khóm Mặc Lan 
(Bức Tranh Thay Đổi Thế Giới)

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh