Thư Xả 1 

Trích Thư Xả (Nhặt Lá Rừng Xưa) 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh