Đông Về Tháng Hạ

Thơ: Thụy Du
Thực hiện video: Ngô Đồng