Thuyền Thúng Yếm Quê

Thơ, Đọc, Thực hiện Video: Ngô Đồng