Sông Nước Đồng Bằng  Sông Cửu Long
 
Tranh: Đặng Văn Can
Video:Nguyễn Ngọc Danh