NGUYỄN NGỌC DANH


Sự Quyến Rũ của Mùa Đông
(Ảnh: Nguyễn Ngọc Danh)