TỐNG PHƯỚC CƯỜNG
 

Moon River (Henri Mancini)
 Connie Francis