LA THỤY
ĐƯỜNG LUẬT:

 
Dạng Thơ Bình Thanh 
Cảm Xúc "CÀNH CỦI MỤC", Thơ của XUÂN LY BĂNG

Cảm Nhận Về Một Bài Thơ Lạ
THƠ:


Dáng Hoa


Lời vọng Chân Mây/ Thụy Du
Hỏi/Rong Ruổi/Với
Thơ Tặng/Hạt Mộng/Thả/Vô Thường
Dường Như/Không Đề/Biển Mai Hồng

Tàn Niên Cảm Tác/ Cuối Năm/ Tự Cảm Cuối Năm

Ngày Cá Tháng Tư

Mẹ/ Thả/ Công Án

Sầu Vương/ Bước Thụy Du

Hoài Cổ Long

Từ Thức Về Trần/ Liêu Trai Huyễn Mộng
Tranh Tố Nữ

Thuật Hoài

Riêng Nụ...Ngắm Mai /Bánh Chưng
Đêm../Vui Thọ/ Còn Chút Gì...

Níu, Buông, Xả

Hòn Chồng, Hòn Vợ


ÂM NHẠC:

Dáng Hoa

Tranh Tố Nữ
Thùy Hiên